مرکز مقالات اخبار گزارش به روز رسانی نرم افزار مدیریت خیریه

نمایشعنوان مطلبتاریخ ثبت
جزییات بیشترگزارش به روزرسانی شماره 82 نرم افزار خیریه سرو1397/04/14
جزییات بیشترگزارش به روزرسانی نرم افزار خیریه سرو به نسخه 781396/12/09
جزییات بیشترگزارش به روزرسانی نرم افزار خیریه سرو به نسخه 771396/10/28
جزییات بیشترنرم افزارخیریه سرو به نسخه 76 به روز رسانی شد 1396/10/02
جزییات بیشترنرم افزار موسسات خیریه سرو به روز رسانی شد1396/08/06