خطای شماره 27 در به روزرسانی نرم افزار سرو

خلاصه
1397/11/25

هنگام به روزرسانی نرم افزار سرو با خطای شماره 27 با متن «سریال شما ثبت شده و منتظر تایید توسط کارشناس پشتیبانی می باشد،لطفا منتظر بمانید » مواجه شده ام، اشکال کار از کجاست؟

خطای شماره 27 در به روزرسانی نرم افزار سرو

سوال)
هنگام به روزرسانی نرم افزار سرو با خطای شماره 27 با متن «سریال شما ثبت شده و منتظر تایید توسط کارشناس پشتیبانی می باشد،لطفا منتظر بمانید » مواجه شده ام، اشکال کار از کجاست؟
پاسخ)
این خطا مربوط به زمانی است که شما به تازگی نرم افزار خود را ثبت نام کرده باشید و قصد داشته باشید نرم افزار را به منظور دریافت به روزرسانی ثبت نام کنید. در این حالت باید صبر کنید تا نرم افزار شما توسط کارشناس مربوطه تایید شود. زمان تایید پس از ثبت نام نرم افزار بین 24 الی 48 ساعت زمان خواهد برد.