خطای شماره 25 در به روزرسانی نرم افزار سرو

خلاصه
1397/11/25

هنگام به روزرسانی نرم افزار سرو با خطای شماره 25 با متن «سریال شما قبلا در سیستم ثبت شده و نیازی به ثبت مجدد آن وجود ندارد » مواجه شده ام، اشکال کار از کجاست؟

خطای شماره 25 در به روزرسانی نرم افزار سرو

سوال)
هنگام به روزرسانی نرم افزار سرو با خطای شماره 25 با متن «سریال شما قبلا در سیستم ثبت شده و نیازی به ثبت مجدد آن وجود ندارد » مواجه شده ام، اشکال کار از کجاست؟
پاسخ)
این خطا مربوط به زمانی است که مشخصات شما قبلا در سیستم ثبت شده باشد و مجددا برای ثبت نام درخواست دهید و قصد داشته باشید نرم افزار را به منظور دریافت به روزرسانی ثبت نام کنید. در این حالت نیازی به ثبت نام مجدد نیست،فقط باید منتظر تایید سریال از طرف کارشناسان باشید. زمان تایید بین 24 الی 48 ساعت زمان خواهد برد.