دانلود پروژه مهندسی نرم افزار نمایشگاه اتومبیل با رشنال رز


چکیده: دو: مجموعه نمودارهای یوزکیس نمایشگاه اتومبیل پس از توصیف و تشریح سناریو توصیف یوزکیس ها برای پروژه نمایشگاه اتومبیل سعی شده است برای هر یک از آنها نمودارهای یوزکیس (use case diagram) طراحی شود. در نمودارهای یوزکیس اکتورها(actor)، یوزکیس ها(use case)، روابط (relation) آنها از جمله روابط include یا شمول، روابط بسط یا extend و غیره رسم شده است. مجموعه نمودارهای یوزکیس بیش از 18 مورد می باشند. از جمله نمودارهای یوزکیس پروژه نمایشگاه اتومبیل نمودار یوزکیس ثبت خودرو، نمودار یوزکیس ثبت متقاضی، نمودار یوزکیس ثبت شخص ، نمودار یوزکیس حذف خودرو، نمودار یوزکیس حذف متقاضی، نمودار یوزکیس حذف شخص و غیره طراحی و رسم شده است. نمودار یوزکیس نشان دهنده ای رابطه های بین کنشگرها(اکتورها) و موردهای کاربرد است. گاهی به این نمودار، نمودار ud یا نمودار یو دی هم گفته می شود)

جهت دانلود و سفارش پروژه پس از مطالعه جزییات به پایین صفحه مراجعه نمایید. لینک دانلود در پایین قرار دارد.

بازدید: 96 مرتبه

  کد محصول: 111140

دانلود پروژه مهندسی نرم افزار نمایشگاه اتومبیل با رشنال رز
این پروژه مهندسی نرم افزار، یک سیستم نمایشگاه اتومبیل در محیط نرم افزار رشنال رز  یا نرم افزار  Rational Rose رسم شده است.

در این پروژه موارد زیر وجود دارد که عبارتند از:
یک: سناریو توصیف یوزکیس های نمایشگاه اتومبیل

یکی از نخستین قدم هایی که در طراحی پروژه های مهندسی نرم افزار با استفاده از زبان یو ام ال (uml) طراحی می شود نوشتن سناریو توصیف یوزکیس ها می باشد.  در این سناریو که به آن توصیف یوزکیس ها یا یوزکیس دیسکریپشن یا use case description گفته می شود موردهای کاربرد یا یوزکیس های  نمایشگاه اتومبیل توضیح داده شده است.  در این قسمت بیش از 23 جدول در فایل ورد برای توصیف یوزکیس ها رسم شده است. که در هر جدول سعی شده است نام یوزکیس، شرح سناریو یا توصیف اجمالی، پیش شرط ها یا پری کاندیشن ها، جریان های اصلی، مین فالوها، مراحل انجام اکتورها،  گل ها، روندهای فرعی یا جایگزین برای پروژه  نمایشگاه اتومبیل  و غیره تشریح شده است. قبل از رسم نمودار یوزکیس ابتدا باید سناریو توصیف یوزکیس های پروژه مستندسازی شود.

دو: مجموعه نمودارهای یوزکیس نمایشگاه اتومبیل
پس از توصیف و تشریح سناریو توصیف یوزکیس ها برای پروژه نمایشگاه اتومبیل سعی شده است برای هر یک از آنها نمودارهای یوزکیس (use case diagram) طراحی شود. در نمودارهای یوزکیس اکتورها(actor)، یوزکیس ها(use case)، روابط (relation) آنها از جمله روابط include یا شمول، روابط بسط یا extend  و غیره رسم شده است. مجموعه نمودارهای یوزکیس بیش از 18 مورد می باشند. از جمله نمودارهای یوزکیس پروژه نمایشگاه اتومبیل نمودار یوزکیس ثبت خودرو، نمودار یوزکیس ثبت متقاضی، نمودار یوزکیس ثبت شخص ،  نمودار یوزکیس حذف خودرو، نمودار یوزکیس حذف متقاضی، نمودار یوزکیس حذف شخص  و غیره طراحی و رسم شده است. نمودار یوزکیس  نشان دهنده ای رابطه های بین کنشگرها(اکتورها) و موردهای کاربرد است. گاهی به این نمودار، نمودار ud یا نمودار یو دی هم گفته می شود)

سه: نمودار فعالیت نمایشگاه اتومبیل یا اکتیویتی دیاگرام نمایشگاه اتومبیل
یکی دیگر از نمودارهای یوام ال (uml) که باید رسم شود، نمودار فعالیت نمایشگاه اتومبیل می باشد که به آن اکتیوتی دیاگرام پروژه نمایشگاه اتومبیل هم گفته می شود. کاربر نمودار اکتیویتی نمایشگاه اتومبیل به صورت گرافیکی گردش کار در اقدامات و فعالیت های یک سناریو را معلوم می کند. در این پروژه 22  نمودار فعالیت یا اکتیویتی دیاگرام (activity diagram) یک نمایشگاه اتومبیل از جمله نمودار فعالیت ثبت خودرو،ثبت متقاضی، ثبت شخص  و غیره طراحی و رسم شده است. در این نمودار سعی شده است فعالیت ها(activity)، خطوط شنا(Swim lane)، تصمیم گیری ها(decisions)، شروع جداسازی(split)، گره های شروع(start node)، گره های پایان (end node) و غیره رسم شده است. گاهی به این نمودار، نمودار ad یا نمودار ای دی هم گفته می شود)


چهار: نمودار توالی نمایشگاه اتومبیل یا سیکونس دیاگرام نمایشگاه اتومبیل
در نمودار توالی پروژه نمایشگاه اتومبیل نمودار سلسه کاری هر مورد کاربرد  توضیح داده می شود. درون این پروژه 22  نمودار توالی یا نمودار sequence  نمایشگاه اتومبیل  نمودار توالی حذف خودرو،نمودار توالی متقاضی، نمودار توالی ثبت خودرو، نمودار توالی شخص و غیره رسم و طراحی شده است. مجموعه نمودارهای توالی (sequence digram) در هر پروژه ای نیاز به طراحی می باشد. گاهی به این نمودار، نمودار sd یا نمودار اس دی هم گفته می شود). در این نمودار سعی شده است اکتورهای خارجی یا  External actors، پیام ها یا Messages شامل متدها، مقادیر برگشتی یا Return values ، نشانه ها یا Indication رسم گردد. گاهی به این نمودار، نمودار sd یا نمودار اس دی هم گفته می شود)
 
پنچ: نمودار کلاس نمایشگاه اتومبیل یا کلاس دیاگرام پروژه نمایشگاه اتومبیل
یکی دیگر از نمودارهای مهم زبان یو ام ال نمودار کلاس یا کلاس دیاگرام (class diagram) می باشد. در نمودار کلاس نمایشگاه اتومبیل ساختار سیستم با استفاده از نمایش کلاس های سیستم، خصوصیات(اتربیوت ها) و روابط بین آنها  توضیح داده می شود. در نمودارهای کلاس  سعی شده است برای هر کلاس  خصوصیت یا attribute، عملگر یا operation و چندین ارتباط بین کلاس و رابطه های درون کلاس ها همانند رابطه‌ی Aggregation، رابطه‌ی Association رابطه‌ی Composition، رابطه‌ی Dependency، رابطه‌ی Generalization ترسیم شود. درون این پروژه نمایشگاه اتومبیل بیش از 5 مورد کلاس یا Class  برای پروژه  نمایشگاه اتومبیل   از جمله کلاس خودرو، کلاس متقاضی، کلاس شخص  رسم شده است. گاهی به این نمودار، نمودار cd یا نمودار سی دی هم گفته می شود)


شش: نمودار دی اف دی سطح صفر نمایشگاه اتومبیل یا نمودار جریان داده سطح صفر نمایشگاه اتومبیل

یکی دیگر از نمودارهای طراحی مهندسی نرم افزار نمودار جریان داده یا dataflow diagram می باشد که شامل سطح صفر تا دو می باشد و گاهی سطح های بیشتری هم از آن رسم می شود.  در این نمودارها سعی شده است انباره های داده(data store) ، Extrnal entity (موجودیت خارجی)، فرآیند (process) و غیره رسم گردد. نمودارهای جریان داده در نرم افزار پاور دیزاینر طراحی و رسم شده اند.

هفت: نمودار همکاری نمایشگاه اتومبیل یا collaboration diagram
همچنین نمودار collaboration رسم شده است. در نمودار همکاری یا  collaboration Diagram سعی می شود همکاری اشیا را نشان دهند. این نمودار یکی از نمودارهای تعاملی است که روابط بین اشیا ارسال کننده و دریافت کننده پیام ها را نشان می دهد.


هشت: نمودار استقرار نمایشگاه اتومبیل یا نمودار Deployment  نمایشگاه اتومبیل
هدف اصلی نمودار استقرار یا Deployment diagram در علم مهندسی نرم افزار نشان دادن تصویری توپولوژی اجزای فیزیکی یا سخت افزاری که در آن سیستم نرم افزاری مستقر می شود یا در آن استقرار می یابد است. همچنین برای پروژه نمایشگاه اتومبیل نمودار استقرار رسم شده است. گاهی به این نمودار dd هم گفته می ود.
باید توجه داشته باشید که در این پروژه مهندسی نرم افزار نمایشگاه اتومبیل تنها نمودار و مواردی که در بالا گفته شده است قرار داده شده است. و هر سری از مجموعه نمودارها در یک پوشه جداگانه قرار داده شده است. تمامی نمودارها امکان تغییر در آنها وجود دارد. گاهی به این نمودار، نمودار dd یا نمودار دی دی هم گفته می شود)

موارد گنجانده شده در پروژه:
سناریو توصیف یوزکیس ها یا  use case description پروژه نمایشگاه اتومبیل
نمودارهای یوزکیس یا use case diagram پروژه نمایشگاه اتومبیل
نمودار فعالیت یا اکتیویتی دیاگرام  یا activity diagram پروژه نمایشگاه اتومبیل
مجموعه نمودارهای توالی  sequence digram پروژه نمایشگاه اتومبیل
نمودار کلاس یا کلاس دیاگرام  class diagram پروژه نمایشگاه اتومبیل
نمودار جریان داده یا نمودار دی اف دی سطح صفر تا سه Dataflow Diagram پروژه نمایشگاه اتومبیل
نمودار همکاری  یا collaboration diagram پروژه نمایشگاه اتومبیل
نمودار استقرار یا Deployment diagram پروژه نمایشگاه اتومبیل


نحوه بازنمودن و اجرای پروژه مهندسی نرم افزار نمایشگاه اتومبیل
جهت بازنمودن و اجرای پروژه مهندسی نرم افزار نمایشگاه اتومبیل ابتدا باید فایل را دانلود نمایید. پس از دانلود فایل که یک فایل zip است باید آن را از حالت فشرده خارج نمایید. جهت خارج نمودن فایل از حالت فشرده باید روی آن کلیک راست نموده و سپس گزینه Extract here را کلیک نمایید. پس از اینکار هر مجموعه نمودار در یک پوشه قرار داده شده است، جهت اجرا ابتدا باید نرم افزار رشنال رز یا نرم افزار  Rational Rose  را نصب کنید. سپس جهت مشاهده روی هر فایل درون پروژه دوبار کلیک نمایید.

محصولات مشابه با این محصول:

اگر پروژه یا نرم افزار دلخواه خود را پیدا نکردید، با استفاده از کادر زیر می توانید عبارت دلخواه خود را تایپ نموده و روی دکمه جستجو کلیک نمایید. در این سایت هزاران فایل برای دانلود بصورت رایگان و با پرداخت هزینه وجود دارد. با جستجو حتما نتیجه دلخواه خود را پیدا خواهید کرد.همچنین قبل از خرید اطلاعات و شرح محصول را بخوانید

برچسب :( نمایشگاه اتومبیل ) دانلود-پروژه-مهندسی-نرم-افزار-نمایشگاه-اتومبیل-با-رشنال-رز-سفارش پروژه -دانلود پروژه-دانلود رایگان-دانلود کد-دانلود پروژه آماده-دانلود سورس کد