دانلود پروژه مهندسی نرم افزار هتل با رشنال رز


چکیده: سه: نمودار فعالیت هتل یا اکتیویتی دیاگرام هتل یکی دیگر از نمودارهای یوام ال (uml) که باید رسم شود، نمودار فعالیت هتل می باشد که به آن اکتیوتی دیاگرام پروژه هتل هم گفته می شود. کاربر نمودار اکتیویتی هتل به صورت گرافیکی گردش کار در اقدامات و فعالیت های یک سناریو را معلوم می کند. در این پروژه 22 نمودار فعالیت یا اکتیویتی دیاگرام (activity diagram) یک هتل از جمله نمودار فعالیت ثبت رزرو اتاق،ثبت اتاق، ثبت مشتری و غیره طراحی و رسم شده است. در این نمودار سعی شده است فعالیت ها(activity)، خطوط شنا(Swim lane)، تصمیم گیری ها(decisions)، شروع جداسازی(split)، گره های شروع(start node)، گره های پایان (end node) و غیره رسم شده است. گاهی به این نمودار، نمودار ad یا نمودار ای دی هم گفته می شود)

جهت دانلود و سفارش پروژه پس از مطالعه جزییات به پایین صفحه مراجعه نمایید. لینک دانلود در پایین قرار دارد.

بازدید: 102 مرتبه

  کد محصول: 111092

دانلود پروژه مهندسی نرم افزار هتل با رشنال رز
این پروژه مهندسی نرم افزار، یک سیستم هتل در محیط نرم افزار رشنال رز  یا نرم افزار  Rational Rose رسم شده است.

در این پروژه موارد زیر وجود دارد که عبارتند از:
یک: سناریو توصیف یوزکیس های هتل

یکی از نخستین قدم هایی که در طراحی پروژه های مهندسی نرم افزار با استفاده از زبان یو ام ال (uml) طراحی می شود نوشتن سناریو توصیف یوزکیس ها می باشد.  در این سناریو که به آن توصیف یوزکیس ها یا یوزکیس دیسکریپشن یا use case description گفته می شود موردهای کاربرد یا یوزکیس های  هتل توضیح داده شده است.  در این قسمت بیش از 23 جدول در فایل ورد برای توصیف یوزکیس ها رسم شده است. که در هر جدول سعی شده است نام یوزکیس، شرح سناریو یا توصیف اجمالی، پیش شرط ها یا پری کاندیشن ها، جریان های اصلی، مین فالوها، مراحل انجام اکتورها،  گل ها، روندهای فرعی یا جایگزین برای پروژه  هتل  و غیره تشریح شده است. قبل از رسم نمودار یوزکیس ابتدا باید سناریو توصیف یوزکیس های پروژه مستندسازی شود.

دو: مجموعه نمودارهای یوزکیس هتل
پس از توصیف و تشریح سناریو توصیف یوزکیس ها برای پروژه هتل سعی شده است برای هر یک از آنها نمودارهای یوزکیس (use case diagram) طراحی شود. در نمودارهای یوزکیس اکتورها(actor)، یوزکیس ها(use case)، روابط (relation) آنها از جمله روابط include یا شمول، روابط بسط یا extend  و غیره رسم شده است. مجموعه نمودارهای یوزکیس بیش از 18 مورد می باشند. از جمله نمودارهای یوزکیس پروژه هتل نمودار یوزکیس ثبت رزرو اتاق، نمودار یوزکیس ثبت اتاق، نمودار یوزکیس ثبت مشتری،  نمودار یوزکیس حذف رزرو اتاق، نمودار یوزکیس حذف اتاق، نمودار یوزکیس حذف مشتری و غیره طراحی و رسم شده است. نمودار یوزکیس  نشان دهنده ای رابطه های بین کنشگرها(اکتورها) و موردهای کاربرد است. گاهی به این نمودار، نمودار ud یا نمودار یو دی هم گفته می شود)

سه: نمودار فعالیت هتل یا اکتیویتی دیاگرام هتل
یکی دیگر از نمودارهای یوام ال (uml) که باید رسم شود، نمودار فعالیت هتل می باشد که به آن اکتیوتی دیاگرام پروژه هتل هم گفته می شود. کاربر نمودار اکتیویتی هتل به صورت گرافیکی گردش کار در اقدامات و فعالیت های یک سناریو را معلوم می کند. در این پروژه 22  نمودار فعالیت یا اکتیویتی دیاگرام (activity diagram) یک هتل از جمله نمودار فعالیت ثبت رزرو اتاق،ثبت اتاق، ثبت مشتری و غیره طراحی و رسم شده است. در این نمودار سعی شده است فعالیت ها(activity)، خطوط شنا(Swim lane)، تصمیم گیری ها(decisions)، شروع جداسازی(split)، گره های شروع(start node)، گره های پایان (end node) و غیره رسم شده است. گاهی به این نمودار، نمودار ad یا نمودار ای دی هم گفته می شود)


چهار: نمودار توالی هتل یا سیکونس دیاگرام هتل
در نمودار توالی پروژه هتل نمودار سلسه کاری هر مورد کاربرد  توضیح داده می شود. درون این پروژه 22  نمودار توالی یا نمودار sequence  هتل  نمودار توالی حذف رزرو اتاق،نمودار توالی اتاق، نمودار توالی ثبت رزرو اتاق، نمودار توالی مشتریو غیره رسم و طراحی شده است. مجموعه نمودارهای توالی (sequence digram) در هر پروژه ای نیاز به طراحی می باشد. گاهی به این نمودار، نمودار sd یا نمودار اس دی هم گفته می شود). در این نمودار سعی شده است اکتورهای خارجی یا  External actors، پیام ها یا Messages شامل متدها، مقادیر برگشتی یا Return values ، نشانه ها یا Indication رسم گردد. گاهی به این نمودار، نمودار sd یا نمودار اس دی هم گفته می شود)
 
پنچ: نمودار کلاس هتل یا کلاس دیاگرام پروژه هتل
یکی دیگر از نمودارهای مهم زبان یو ام ال نمودار کلاس یا کلاس دیاگرام (class diagram) می باشد. در نمودار کلاس هتل ساختار سیستم با استفاده از نمایش کلاس های سیستم، خصوصیات(اتربیوت ها) و روابط بین آنها  توضیح داده می شود. در نمودارهای کلاس  سعی شده است برای هر کلاس  خصوصیت یا attribute، عملگر یا operation و چندین ارتباط بین کلاس و رابطه های درون کلاس ها همانند رابطه‌ی Aggregation، رابطه‌ی Association رابطه‌ی Composition، رابطه‌ی Dependency، رابطه‌ی Generalization ترسیم شود. درون این پروژه هتل بیش از 5 مورد کلاس یا Class  برای پروژه  هتل   از جمله کلاس رزرو اتاق، کلاس اتاق، کلاس مشتری رسم شده است. گاهی به این نمودار، نمودار cd یا نمودار سی دی هم گفته می شود)


شش: نمودار دی اف دی سطح صفر هتل یا نمودار جریان داده سطح صفر هتل

یکی دیگر از نمودارهای طراحی مهندسی نرم افزار نمودار جریان داده یا dataflow diagram می باشد که شامل سطح صفر تا دو می باشد و گاهی سطح های بیشتری هم از آن رسم می شود.  در این نمودارها سعی شده است انباره های داده(data store) ، Extrnal entity (موجودیت خارجی)، فرآیند (process) و غیره رسم گردد. نمودارهای جریان داده در نرم افزار پاور دیزاینر طراحی و رسم شده اند.

هفت: نمودار همکاری هتل یا collaboration diagram
همچنین نمودار collaboration رسم شده است. در نمودار همکاری یا  collaboration Diagram سعی می شود همکاری اشیا را نشان دهند. این نمودار یکی از نمودارهای تعاملی است که روابط بین اشیا ارسال کننده و دریافت کننده پیام ها را نشان می دهد.


هشت: نمودار استقرار هتل یا نمودار Deployment  هتل
هدف اصلی نمودار استقرار یا Deployment diagram در علم مهندسی نرم افزار نشان دادن تصویری توپولوژی اجزای فیزیکی یا سخت افزاری که در آن سیستم نرم افزاری مستقر می شود یا در آن استقرار می یابد است. همچنین برای پروژه هتل نمودار استقرار رسم شده است. گاهی به این نمودار dd هم گفته می ود.
باید توجه داشته باشید که در این پروژه مهندسی نرم افزار هتل تنها نمودار و مواردی که در بالا گفته شده است قرار داده شده است. و هر سری از مجموعه نمودارها در یک پوشه جداگانه قرار داده شده است. تمامی نمودارها امکان تغییر در آنها وجود دارد. گاهی به این نمودار، نمودار dd یا نمودار دی دی هم گفته می شود)

موارد گنجانده شده در پروژه:
سناریو توصیف یوزکیس ها یا  use case description پروژه هتل
نمودارهای یوزکیس یا use case diagram پروژه هتل
نمودار فعالیت یا اکتیویتی دیاگرام  یا activity diagram پروژه هتل
مجموعه نمودارهای توالی  sequence digram پروژه هتل
نمودار کلاس یا کلاس دیاگرام  class diagram پروژه هتل
نمودار جریان داده یا نمودار دی اف دی سطح صفر تا سه Dataflow Diagram پروژه هتل
نمودار همکاری  یا collaboration diagram پروژه هتل
نمودار استقرار یا Deployment diagram پروژه هتل


نحوه بازنمودن و اجرای پروژه مهندسی نرم افزار هتل
جهت بازنمودن و اجرای پروژه مهندسی نرم افزار هتل ابتدا باید فایل را دانلود نمایید. پس از دانلود فایل که یک فایل zip است باید آن را از حالت فشرده خارج نمایید. جهت خارج نمودن فایل از حالت فشرده باید روی آن کلیک راست نموده و سپس گزینه Extract here را کلیک نمایید. پس از اینکار هر مجموعه نمودار در یک پوشه قرار داده شده است، جهت اجرا ابتدا باید نرم افزار رشنال رز یا نرم افزار  Rational Rose  را نصب کنید. سپس جهت مشاهده روی هر فایل درون پروژه دوبار کلیک نمایید.

اگر پروژه یا نرم افزار دلخواه خود را پیدا نکردید، با استفاده از کادر زیر می توانید عبارت دلخواه خود را تایپ نموده و روی دکمه جستجو کلیک نمایید. در این سایت هزاران فایل برای دانلود بصورت رایگان و با پرداخت هزینه وجود دارد. با جستجو حتما نتیجه دلخواه خود را پیدا خواهید کرد.

برچسب :( هتل ) دانلود-پروژه-مهندسی-نرم-افزار-هتل-با-رشنال-رز-سفارش پروژه -دانلود پروژه-دانلود رایگان-دانلود کد-دانلود پروژه آماده-دانلود سورس کد