فروشگاه پروژه مقاله و کدآماده پروژه پایتون

نمایشعنوان محصولتاریخ ثبت
جزییات بیشتردانلود بازی حدس اعداد با استفاده از پایتون1401/09/10
جزییات بیشتردانلود کد پیداکردن اعداد فرد در یک لیست با زبان پایتون1400/09/23
جزییات بیشتردانلود کد پیداکردن اعداد زوج در یک لیست با زبان پایتون1400/09/23
جزییات بیشتردانلود کد اعداد با تعداد تکرار نامساوی n مرتبه در مجموعه با زبان پایتون1400/09/23
جزییات بیشتردانلود کد اعداد با تعداد تکرار n مرتبه در مجموعه با زبان پایتون1400/09/23
جزییات بیشتردانلود کد اعداد با تعداد تکرار کمتر از n مرتبه در مجموعه با زبان پایتون1400/09/23
جزییات بیشتردانلود کد اعداد با تعداد تکرار بیشتر از n مرتبه در مجموعه با زبان پایتون1400/09/22
جزییات بیشتردانلود کد اعداد با تعداد تکرار بیشتر از دوبار در مجموعه با زبان پایتون1400/09/22
جزییات بیشتردانلود کد موارد با تعداد تکرار زوج در مجموعه با زبان پایتون1400/09/22
جزییات بیشتردانلود کد موارد با تعداد تکرار فرد در مجموعه با زبان پایتون1400/09/22
جزییات بیشتردانلود کد تفاضل دو مجموعه یا لیست با زبان پایتون1400/09/22
جزییات بیشتردانلود پروژه تقسیم عنصرهای دو آرایه در پایتون1399/08/25
جزییات بیشتردانلود پروژه ضرب عنصرهای دو آرایه در پایتون1399/08/25
جزییات بیشتردانلود پروژه تفریق عنصرهای دو آرایه در پایتون1399/08/25
جزییات بیشتردانلود پروژه جمع عنصرهای دو آرایه در پایتون1399/08/25
جزییات بیشتردانلود پروژه جذر یک عدد در پایتون1399/08/25
جزییات بیشتردانلود پروژه ایجاد یک نمونه از یک کلاس در پایتون1399/08/25
جزییات بیشتردانلود پروژه چاپ اعداد 1 تا 5 با حلقه while در پایتون1399/08/25
جزییات بیشتردانلود پروژه بررسی بزرگتر یا مساوی بودن دو عدد با پایتون1399/08/25
جزییات بیشتردانلود پروژه ادغام دو لیست درون هم و چاپ نتیجه در پایتون1399/08/25
1234567